POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE GÁLICA Consultoría e Formación S. COOP. GALEGA www.galica.org

 

GÁLICA, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que: O seu denominación social é S. GÁLICA Consultoría e Formación S. COOP. GALEGA A súa CIF é F70499819 O seu teléfono de contacto é 981141188. O seu domicilio sitúase en Rúa Gutemberg (pol ind A Grela), 32B local 1 . 15008 A Coruña. Está inscrita no Rexistro Central de Cooperativas de Galicia no libro de inscripción de Sociedades Cooperativas Inscrita no rexistro provincial de cooperativas con número de folla rexistral 1489-C , folio 1 e baixo o asento 1 E, dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto galica@galica.org.

 

Así mesmo, GÁLICA adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos. GÁLICA implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información solicitada a través da súa páxina Web.

 

A información obtida por GÁLICA dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en galica.org, será rexistrada nun fichero, propiedade de GÁLICA, inscrito no Rexistro Xeneral da Axencia Española de Protección de Datos. A finalidade da recolleita e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación comercial que se estableza entre ambas partes e o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servizos ou produtos de GÁLICA ou das empresas asociadas do mesmo sector.

 

A cumplimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en galica.org, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de GÁLICA, coas finalidades expresadas en cada caso, e a autorización expresa á comunicación dos seus datos. Todo usuario que o desexe, pode ejercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a GÁLICA Rúa Gutemberg (pol ind A Grela), 32B local 1 . 15008 A Coruña. Este servizo non terá custo algún para o solicitante.

 

Cando un usuario accede á páxina web de GÁLICA pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nomee, dirección, teléfono, correo electrónico que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará dispoñible para a entidade GÁLICA se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin. GÁLICA se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizaciones da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta. GÁLICA non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio Web ou no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos. GÁLICA non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos mostrados na conexión a enlaces de terceiros aos que se fai referencia na web.

 

A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de GÁLICA, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

 

GÁLICA non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de galica,org, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.